Prawo do reklamacji i zwrotów

Jeśli stan towaru nie jest zgodny z zawartą umową, klient ma prawo wszcząć postępowanie reklamacyjne. Może ponadto odstąpić od umowy. Konieczne jest jednak zgłoszenie tej chęci podczas najbliższych 14 dni od zawarcia umowy.  Co ważne – nie musi podawać przyczyny takiego postępowania. Po upływie 14 dni zareklamować można jedynie ten towar, który ma wady, uszkodzenia lub jest niezgodny z opisem. Konsument, kupujący produkty za pośrednictwem drogi elektronicznej, ma takie samo prawo do złożenia reklamacji, jak ci, którzy dokonują zakupu stacjonarnie.

Działanie to jest zgodne z zapisem ustawy z dnia 24 maja 2004 roku o prawach konsumenta. Tym samym klient zobowiązuje się do powiadomienia firmy Salony Fryzjerskie „Kataluna” Agnieszka Molek-Rusin o swoim działaniu. W celu dokonania szybkiej reklamacji, a więc wymiany towaru lub zwrotu kosztów, konieczne jest przesłanie za pomocą e-mail lub pocztą tradycyjną  wypełnionego i podpisanego egzemplarza formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Sprzedawca

Firma Salony Fryzjerskie „Kataluna” Agnieszka Molek-Rusin, dostępna pod adresem witryny internetowej https://kataluna.pl/, odpowiada wobec klienta jako pełnoprawny sprzedawca w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady i deficyty w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

Do konsumenta należy wyłączna decyzja o podstawie składania reklamacji. Informacja o decyzji klienta w sprawie zwrotu może trafić do firmy Salony Fryzjerskie „Kataluna” Agnieszka Molek-Rusin drogą elektroniczną sklep@kataluna.pl, telefoniczną 517 609 631 lub pocztą tradycyjną na adres Rynek Górny 4, 32-020 Wieliczka. Klient może zawiadomienie złożyć również osobiście w siedzibie firmy. Dla celów dowodowych preferujemy najbezpieczniejszą, pisemną formę składania reklamacji. W celu jej dokonania nie jest konieczne posiadanie dowodu sprzedaży (faktury, paragonu fiskalnego).

Zwrotowi ani wymianie nie podlegają te produkty, które sprowadzamy na specjalne zamówienie klienta, zwłaszcza o niskim statusie dostępności.

Procedura

Firma Salony Fryzjerskie „Kataluna” Agnieszka Molek-Rusin powinna zostać niezwłocznie poinformowana o chęci wniesienia reklamacji przez konsumenta. Takie działanie znacznie przyspiesza procedurę. Konieczność odesłania towaru w ciągu dwóch tygodni od momentu ich otrzymania jest naturalną konsekwencją odstąpienia od umowy.  Klient odpowiednio przygotowuje towar do wysyłki oraz pokrywa jej koszty. Jeśli odesłany produkt nosi ślady użytkowania, zniszczenia, zabrudzenia, a jego opakowanie jest naruszone i nieoryginalne, reklamacja może nie zostać uznana. Etykiety, listy przewozowe i naklejki umieszcza się wyłącznie na paczce, nie bezpośrednio na zwracanym towarze.

Sprzedawca ma ustawowe 14 dni na zapoznanie się z treścią formularza reklamacyjnego i jego akceptację lub odrzucenie. W innym przypadku niezwłocznie poinformuje on klienta o terminie podjęcia decyzji dotyczącej reklamacji.

Uzgodnione z przedstawicielem firmy zwroty należy kierować na adres: Rynek Górny 4, 32-020 Wieliczka.

Każdy zwrot/reklamacja powinien zawierać: formularz odstąpienia od umowy, wypełniony czytelnie, najlepiej drukowanymi literami. Konieczne są również dane dotyczące zamówienia, przede wszystkim dane osobowe klienta, jego numer rachunku bankowego, indywidualny numer zamówienia, data zakupu stanowiącego podstawę reklamacji, opis wady oraz dowód zakupu bądź jego kopię (jeśli klient takowe posiada).

Zwrot kosztów poniesionych przez klienta związanych z zawarciem umowy i realizacją zamówienia zostanie dokonany na wskazany numer rachunku bankowego w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Dostarczenie części bez podpisanego formularza może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot pieniędzy. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi (zgodnie z art. 32 ust 1, 33, 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta).

Inne zasady reklamacji

W uzasadnionych przypadkach klient może żądać naprawy nabytego towaru, jego wymiany na sprawny lub obniżenia końcowej jego ceny. Żądanie złożone przez konsumenta powinno być jednak uzasadnione i rzeczowo argumentowane. Sprzedawca może odmówić w przypadku, gdy usterka powstała z winy klienta lub użytkował on produkt w sposób niewłaściwy, lub jego uszkodzenie wynika z poziomu eksploatacji.

Wadliwy towar konsument dostarcza na koszt sprzedawcy do miejsca wskazanego w umowie lub ustalonego indywidualnie. Również koszty ewentualnej wymiany i naprawy ponosi sprzedawca. W uzasadnionych przypadkach może on jednak odmówić i nie spełnić żądań oraz oczekiwań klienta. Zwłaszcza jeśli zaprzestano produkcji określonych towarów lub ich naprawa czy wymiana wiąże się z koniecznością poniesienia nadmiernych kosztów. Przy odmowie, sprzedawca może podać inne dostępne możliwości rozwiązania spornej sytuacji. Zwykle jest to obniżenie ceny produktu, a więc zwrot części kosztów poniesionych przez klienta lub odstąpienie od umowy zawartej na odległość.