1. Postanowienia ogólne

W Regulaminie określono ogólne warunki i zasady, które umożliwiają Użytkownikom zgodne z zapisami prawa korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://kataluna.pl/sklep/. Opisuje się w nim ponadto sposób świadczenia usług za pośrednictwem drogi elektronicznej, głównie sprzedaży. Regulamin jest dokumentem koniecznym w świetle prawa, obowiązującym w Polsce, w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dostępny jest w witrynie internetowej pod adresem https://kataluna.pl/regulamin/, co umożliwia jego łatwe i nieograniczone pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Zapoznać się z nim powinni wszyscy ci, którzy korzystają z usług sklepu internetowego (zarówno konsumenci prywatni, jak i przedsiębiorcy).

Sklep internetowy https://kataluna.pl/sklep/ prowadzony jest przez firmę Salony Fryzjerskie „Kataluna” Agnieszka Molek-Rusin, zwaną dalej Sprzedawcą.

Bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@kataluna.pl, telefonu 517 609 631 oraz osobiście w siedzibie firmy Rynek Górny 4, 32-020 Wieliczka.

Administratorem wszelkich udostępnianych danych osobowych jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na warunkach opisanych w Polityce Prywatności https://kataluna.pl/polityka-prywatnosci/.

Zgodnie z zapisem prawa, firma Salony Fryzjerskie „Kataluna” Agnieszka Molek-Rusin zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub anulowania świadczenia usług sprzedaży Klientom, którzy nie ukończyli 18 roku życia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji na etapie weryfikacji danych potencjalni klienci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu jest podstawą do odrzucenia Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę jako niepodlegającego realizacji. Może również stanowić podstawę do usunięcia konta Klienta z Serwisu.

2. Definicje

Sprzedawca – Salony Fryzjerskie „Kataluna” Agnieszka Molek-Rusin

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym dokonuje zamówienia w ramach usług prowadzonych przez sklep.

Sklep internetowy – serwis dostępny pod adresem domeny internetowej https://kataluna.pl/sklep/, za której pośrednictwem Klient składa zamówienia.

Towar – produkty, które prezentowane i dostępne są w sklepie internetowym i których dotyczy oferta sprzedaży.

Cena – cena brutto wyrażona w polskiej walucie, przypisana do określonego produktu dostępnego w sklepie. Uwzględnia wartości podatku VAT. Nie uwzględnia natomiast kosztów dostawy.

Dni robocze – rozumie się przez nie wyłącznie pracownicze dni tygodnia, poniedziałek-piątek, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

Konto – oznaczony unikalnym loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sprzedawcy, który umożliwia dokonywanie operacji drogą elektroniczną. Założone przez Klienta w wyniku procesu rejestracji.

Umowa sprzedaży – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego dokument w języku polskim, zawarty pomiędzy sprzedającym a Klientem, związany ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Formularz zamówienia – formularz dostępny pod adresem https://kataluna.pl/zamowienie/, który umożliwia dokonanie zamówienia towarów oferowanych w zasobach sklepu internetowego.

Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Klienta, które składa on za pomocą formularza zamówienia dostępnego online pod adresem https://kataluna.pl/zamowienie/. Rezultatem złożenia oświadczenia jest zawarcie umowy finalizacji transakcji (sprzedaży). Określa szczegółowo rodzaj i liczbę towaru, który staje się przedmiotem umowy.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).

3. Korzystanie ze sklepu internetowego

Aby bezpiecznie korzystać z usług sklepu internetowego, Klient powinien

  • mieć możliwość dostępu do urządzenia podłączonego do Internetu (może być to zarówno komputer, jak i laptop lub urządzenie mobilne)
  • spełnić minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego przez Klienta w celu skorzystania z usługi. Powinny być to: przeglądarka internetowa Internet Explorer (w.10 lub nowsza). Co więcej, by zapewnić najlepszą jakość świadczonych usług, powinna mieć ona podłączoną obsługę ActiveX, JavaScript i Cookies. Możliwe jest korzystanie również z innych przeglądarek: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies. W każdym przypadku Klient musi mieć dostęp do Internetu i poczty elektronicznej. Ze względów technicznych zaleca się stosowanie rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024×768.

Wszelkie prawa autorskie (w tym majątkowe i własności intelektualnej) należą wyłącznie do Sprzedawcy. Wobec tego korzystanie z nich przez Klienta może następować wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.

Aby rozpocząć korzystanie z usług oferowanych drogą elektroniczną, zalecana jest rejestracja indywidualnego konta, przy czym Klient ma również możliwość dokonania zakupu  bez uprzedniej rejestracji. Klient dokonuje jej samodzielnie i dobrowolnie. Rejestracja, której efektem jest posiadanie konta przez Klienta, jest ponadto równoznaczna z wyrażeniem zgody z treścią regulaminu oraz postanowieniami polityki prywatności i cookies.

Klient powinien korzystać z usług świadczonych przez sklep internetowy zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i należytą kulturą osobistą. Nie może on podawać danych niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym, niedokładnych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd. Zabronione jest ponadto naruszanie dóbr osobistych; podejmowanie zachowań niezgodnych z przepisami prawa, w tym korzystanie ze sklepu w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie, rozsyłanie spamu, korzystanie ze sklepu w sposób uciążliwy dla sprzedawcy i innych Klientów. W razie niestosowania się do tego zapisu sprzedawca ma możliwość pozbawienia Klienta praw do korzystania z usług sklepu oraz ograniczyć go w możliwości powtórnej rejestracji.

Dzięki usługom świadczonym drogą elektroniczną Klient ma możliwość założenia i prowadzenia swojego poufnego konta w niniejszym sklepie internetowym oraz zawarcia umowy sprzedaży produktów, które chce nabyć od Sprzedawcy. Może również w szybki sposób wypełnić formularz zamówienia, który stanowi podstawę jego kompletacji oraz otrzymać odpowiednie dokumenty księgowe i dowody sprzedaży. Chęć otrzymania faktury powinna być wyrażona w odpowiednim miejscu formularza. W przypadku jej braku Klient otrzymuje paragon fiskalny jako dowód sfinalizowania transakcji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia czasowych lub stałych ograniczeń w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego oraz oferowania usług drogą elektroniczną, niezależnych od jego woli, a spowodowanych pracami serwisowymi i technicznymi.

4. Zawarcie umowy sprzedaży

Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy odwiedzić stronę internetową pod adresem https://kataluna.pl/ i przejść do zakładki związanej z działalnością sklepu internetowego Następnie Klient wybiera interesujące go towary, określając ich specyfikację oraz ilość i umieszczając je w wirtualnym „koszyku”. By sfinalizować transakcję, powinien postępować zgodnie z komunikatami technicznymi wyświetlanymi na stronie, zwłaszcza dotyczącymi płatności i potwierdzenia zamówienia. W trakcie składania zamówienia Klient może je modyfikować lub nawet anulować. Ostatecznym potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży na odległość jest kliknięcie przycisku „zamawiam” oraz dokonanie wpłaty. O łącznych kosztach, wraz z kosztami dostawy, Klient informowany jest na bieżąco w procesie składania zamówienia.

Aby zawrzeć umowę sprzedaży, konieczne jest podanie danych osobowych, które niezbędne są do finalizacji usługi i dostawy zamówienia. Klient powinien również podać dane, na jakie zostanie wystawiony rachunek/faktura. Podsumowanie złożonego zamówienia zostaje wysłane na adres mailowy podany przez Klienta podczas dokonywania rejestracji i zakupu. Znajdują się w nim informacje o przedmiocie zamówienia, wartości, kosztach, metodzie i czasie dostawy oraz płatności.

Zamówienie jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty za towary i stanowi dowód zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie chęci skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest dobrowolne i następuje poprzez świadome kliknięcie przycisku odpowiednich miejsc formularza. Tuż po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną klient otrzymuje wiadomość e-mail. Jej celem jest potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

Zamówienia przekazane do realizacji Klient może anulować do momentu wysyłki Towaru (zgodnie z zapisem zawartym w Kodeksie Cywilnym). W tym celu preferujemy niezwłoczny kontakt telefoniczny, który umożliwia szybkie dokonanie zmian i weryfikację zamówienia.

5. Płatności

Klient uiszcza płatność za pomocą dostępnych w witrynie internetowej metod: przelewu, płatności online lub przy odbiorze osobistym. W przypadku skorzystania z przelewu tradycyjnego Klient zobowiązany jest zapłacić za zakupione towary w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym razie sprzedawca anuluje zamówienie. Niezwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną. Płatności elektroniczne dokonywane są dzięki pośrednictwu serwisu https://tpay.com/.

6. Dostawa

Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Czas ten może się nieznacznie wydłużyć w przypadku braku dostępności zamówionych towarów. Jednak informacja o ich dostępności w magazynie każdorazowo widnieje przy opisie produktu w sklepie internetowym. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o możliwym opóźnieniu w dostawie. Ponadto zobowiązuje się on dostarczyć Klientowi towary w stanie nienaruszonym i wolne od wad.

Dostawa odbywa się wyłącznie na terytorium całej Polski, na adres wskazany przez Klienta podczas finalizowania procesu składania zamówienia. Klient może wybrać różne metody dostarczenia mu zakupionych towarów: dostarczenie przez firmę kurierską, Pocztę Polską, odbiór osobisty.

Koszty wysyłki ponosi Klient, a zależą one głównie od wyboru rodzaju przewoźnika. Wliczone są w wartość zamówienia i widoczne na etapie jego podsumowania. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionego przez siebie towaru podczas dostawy.

7. Prawo odstąpienia od umowy

Każdy Klient może zrezygnować z zawartej umowy. Nie musi podawać przyczyny swojego postępowania, ale powinien podjąć taką decyzję w ciągu 14 dni i niezwłocznie poinformować o niej Sprzedawcę. Odstąpienie od umowy przez Klienta jest jednoznaczne z jego zobowiązaniem do odesłania zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia (na swój koszt). Po otrzymaniu przesyłki sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupiony wcześniej towar.

8. Reklamacje

Firma Salony Fryzjerskie „Kataluna” Agnieszka Molek-Rusin jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym, jest zatem odpowiedzialna za stan faktyczny oferowanych towarów i wszelkie nieprawidłowości. Reklamacje należy każdorazowo kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@kataluna.pl, a sprzedawca zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w terminie do 14 dni.

Aby reklamacja została uwzględniona, powinna zawierać dane osobowe Klienta, datę zakupu stanowiącego podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, opis wady, wskazane jest również dołączenie dowodu zakupu bądź jego kopii. Korzystanie z zakupionego towaru w sposób nieprawidłowy i niezgodny z przeznaczeniem nie może stanowić podstawy działań reklamacyjnych.

Ponadto Klient ma prawo wnosić reklamacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem sklepu internetowego. Nieprawidłowości te należy niezwłocznie zgłaszać mailowo na adres sklep@kataluna.pl. W reklamacji należy podać dane osobowe wraz z datą wystąpienia nieprawidłowości oraz jej charakterystykę.

9. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać z dniem 10 czerwca 2021. Dopuszczalne są zmiany w brzmieniu Regulaminu, umieszczane na stronie internetowej w postaci aktualizacji.

W sprawach, których nie reguluje niniejszy Regulamin, stosujemy odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Właściwe przepisy prawa polskiego umożliwiają ponadto rozwiązywanie wszelkich innych sporów, powstałych między Sprzedawcą a Klientem w związku ze świadczonymi usługami. Jeśli takowe wystąpią, staramy się je rozstrzygnąć w sposób polubowny i do pomocy zapraszamy obiektywnego, niezależnego mediatora. Klient może również samodzielnie dochodzić swoich praw z wykorzystaniem dostępnych i legalnych metod.

Wszelka odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ciąży na Sprzedawcy.